Column Jin: Meer kwetsbaarheid in 2024

| Jin Chen

Laten we meer ons best doen om te verbinden

Kwetsbaarheid wordt vaak geassocieerd met zwakte, terwijl er een verbindende kracht ligt in het openstellen van onze diepste gevoelens en zorgen. Als ik kijk naar de wereld van vandaag, dan zie ik veel mensen zich achter een façade van kracht verschuilen. Mensen die het jammer genoeg vermijden openlijk hun uitdagingen en kwetsbaarheden te tonen, uit angst voor zwakte of verlies van prestige.

Stel ik mezelf kwetsbaar op, dan merk ik dat de ander dit ook makkelijker doet. En heb je eenmaal een betere relatie opgebouwd, dan komen de muurtjes al gauw naar beneden en durft men zich steeds kwetsbaarder op te stellen. Daardoor ontstaan moed en authenticiteit! Inclusieve samenlevingen gedijen in landen waar openhartigheid wordt aangemoedigd, zoals in Nederland. Deze landen staan bijvoorbeeld bekend om het aanmoedigen van openheid rondom mentale gezondheid, wat laat zien dat het omarmen van menselijke kwetsbaarheid niet leidt tot zwakte, maar tot veerkracht. De openheid zorgt dan voor een bredere acceptatie en begrip tussen mensen, zowel nationaal als internationaal.

Kan openheid die individuen verbindt, ook tussen landen werken? Ik denk van wel. Naties die zichzelf meer openstellen voor hun uitdagingen, zorgen en onzekerheden, kunnen dienen als een katalysator voor een betere internationale samenwerking. In plaats van te concurreren om perfectie of machts- of machovertoon, werken de landen samen op basis van gedeelde kwetsbaarheden en behoeften. Een grotere openheid tussen landen kan misschien zelfs tot meer empathie en begrip leiden. Het erkennen van elkaars zwakheden vormt dan een gemeenschappelijke basis om oplossingen te vinden voor wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, gezondheidscrises en economische ongelijkheid.

Maar de weg naar meer openhartigheid tussen naties vereist een cultuur van vertrouwen en respect. Het vergt moed om je kwetsbaarheden bloot te leggen, vooral op het wereldtoneel. Toch kan juist deze eerlijkheid een nieuwe vorm van diplomatie vormen, gebaseerd op begrip en empathie.

Kortom, de weg naar een sterkere internationale samenwerking begint bij het durven tonen van kwetsbaarheid. Een land dat deze stap zet, zal merken dat dit niet alleen de banden tussen mensen binnen haar grenzen versterkt, maar ook nieuwe deuren opent voor een meer open, eerlijke en effectieve mondiale samenwerking.

Mijn voorstel voor dit nieuwe jaar is dat we meer vertrouwen creëren door onze kwetsbaarheden te delen. In de wereld die we samen creëren, vormt openhartigheid, gedreven door begrip en saamhorigheid, de brug naar een gezamenlijke toekomst.

Doe je mee?