Eindhoven tot de verbeelding | George Kabel

 “Mijn favoriete werk is het schilderij Untitled (Wroblewski) (2005) van Wilhelm Sasnal. Ik voel een sterke affiniteit met dit schilderij. Het raakt me, omdat ik mezelf erin herken. Toen ik blind werd, was de toekomst op dat moment ook zo donker als de nacht, zonder enig perspectief. Ook mijn hoofd was leeg. Wat nog bruikbaar was, kon bij wijze van spreken in een klein tasje. Toch 'zag' ik op een gegeven moment weer een lichtpunt. En dat was ik zelf!” George Kabel is kunstenaar en filosoof en zelf op latere leeftijd blind geworden. Hij neemt regelmatig deel aan de speciale rondleidingen voor blinden en slechtzienden in het Van Abbemuseum. “Ondanks de beperkingen bleek er nog een scala aan mogelijkheden open te liggen. Ik kon een keuze maken en mijn eigen toekomst gaan ontwerpen. Beeldende kunst ervaren bijvoorbeeld, door gebruik te maken van alle andere zintuigen! Sinds ik blind ben, ervaar ik zelden een gevoel van ontroering bij een schilderij in een museum. Een beschrijving is vaak een droge opsomming van details die weinig tot de verbeelding spreekt. Tijdens de rondleidingen heb ik ervaren dat het anders kan, en dat ik wèl nog ontroerd kan raken.

Keer op keer zijn het verrijkende ervaringen. Tijdens de rondleiding mogen we de kunstwerken aanraken met speciale handschoenen. Waar dit niet mogelijk is, worden alternatieve manieren geboden om de kunst te ervaren. Dit gebeurt onder andere door muziekfragmenten, taferelen die met behulp van een tableau vivant worden uitgebeeld of replica's en reliëfafdrukken van schilderijen die we mogen betasten. Bijzonder plezierig is ook, dat elke maand weer andere kunstwerken aan bod komen. De rondleiders geven aanvullende informatie en met hun prikkelende vragen dagen zij de deelnemers uit om met elkaar in gesprek te gaan over de kunstwerken.”

De (gratis) rondleiding voor blinden en slechtzienden vindt elke tweede zondag van de maand plaats. Er zijn ook rondleidingen voor doven en slechthorenden, mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers en voor mensen met Afasie.

 

 

ENGLISH

GEORGE KABEL, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

“My favorite work is the painting Untitled (Wroblewski, 2005) by Wilhelm Sasnal. I feel a strong connection to this painting. It touches me, because I recognize myself in it. When I became blind, the future at that moment seemed just as dark as the night, without any perspective. My head was also empty. Anything that was still usable could fit in one small bag. Still I ‘saw’ some light at the end of the tunnel at one point. And that was me!” George Kabel is an artist and philosopher and became blind at a later age. He regularly attends special tours for the blind and visually impaired at the Van Abbe museum. “Despite the impairment it turned out there was a whole range of possibilities. I had the chance to design my own future. Experiencing the fine arts, for example, by using all my other senses! When I became blind, at first, I never felt touched by a painting, because the descriptions didn’t speak to my imagination. During the tours at the Van Abbe museum I learned that this can be done differently; that I can still get touched by a painting.

Time after time these tours are enriching experiences. During the tour we are allowed to touch the paintings with special gloves. And if that is not possible, alternative ways to experience art are found. This happens, for example, by music fragments, scenes that are represented by a tableau vivant, or replica’s and relief prints of the paintings that we can touch. Especially pleasant is that every month other paintings are part of the tour. The tour guide will give additional information and challenge the participants to engage in a conversation by asking stimulating questions.”

The (free) tours for the blind and visually impaired take place every second Sunday of the month. There are also tours for people who are deaf or whose hearing is impaired, people with Alzheimer’s and their caretakers and for people with Aphasia.