Eindhoven tot de verbeelding | Wim Tielemans

“Ik kan wel zeggen dat kunst diepe gevoelens van een mens naar boven haalt. Het toont dat er meer is in het leven “

We staan aan de werkbank in de tuin van Wim Tielemans, ‘autodidact’ beeldend kunstenaar.


'Na mijn pensionering zocht ik naar nieuwe invulling in mijn leven. Dat kwam al gauw uit bij beelden maken in steen of brons. Ik nam eerst beeldhouwlessen bij Henk Oddens in Son en leerde daar hakken in steen. Later volgde ik een cursus in brons bij Tjikkie Kreuger in Knegsel waar ik leerde werken met de cire perdue-methode ofwel de verloren wasmethode.'

'Twee jaar geleden kreeg ik de gelegenheid om zelf brons te gieten in atelier/werkplaats Beeldenstorm-Daglicht op het NRE terrein. Een unieke opleidingsplaats voor aankomende kunstenaars waar ik het gietproces zelfstandig kan en mag voorbereiden.'

'Het is een ingewikkeld proces: het wasmodel wordt eerst in een gips/klei massa gegoten, daarna gaat dit blok in een oven en wordt de was uitgestookt. Vervolgens kan het brons in de holle ruimte gegoten worden. Pas nadat ik het gegoten model uit die massa gehakt heb, kan het beeld afgewerkt worden. Dit betekent zagen, slijpen en als laatste het in een mooie kleur patineren.'

'Mijn beelden weerspiegelen gevoelens om iets uit te drukken. Daar in de tuin staat bijvoorbeeld een beeld van marmer dat ik maakte toen onze dochter zwanger was. Ook maak ik graag figuratieve beelden in steen, brons of polyester. Mijn drijfveer is vooral het proces; hoe mijn kunstwerk ontstaat en groeit.'

'Kunst, fotografie, cultuur of literatuur geeft een extra dimensie in het leven en ik kan daar erg van genieten. Ik kom dan ook graag in galeries en de bibliotheek.'

 

 

ENGLISH

 

WIM TIELEMANS, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

"I can say that art brings out deep feelings of a person. It shows that there is more to life. "

We are at the workbench in the garden of Wim Tielemans,  a self-taught visual artist.
'After my retirement, I looked for new ways in my life. That soon came out to create sculptures in stone or bronze. I first took sculpting lessons with Henk Oddens in Son and learned how to chop into stone. Later I followed a course in bronze at Tjikkie Kreuger in Knegsel, this is where I learned to work with the cire perdue method, also knows as the lost wax method.'

'Two years ago I had the opportunity to cast bronze myself in studio / workshop Beeldenstorm-Daglicht on the NRE site. A unique training place for upcoming artists,  where I have the opportunity to prepare the casting process independently.'

'It is a complicated process: the wax model is first poured into a plaster / clay mass, then this block goes into an oven and the wax is burned out. Then the bronze can be poured into the hollow space. Only after I have chopped the molded model out, the image can be finished. This means sawing, grinding and finally patting in a beautiful color.'

'My images reflect feelings to express something. For example, in the garden there is an image of marble that I made when our daughter was pregnant. I also like to make figurative sculptures in stone, bronze or polyester. My motivation is mainly the process; how my artwork originates and grows.'

'Art, photography, culture or literature gives an extra dimension in life and I can really enjoy it. I also like to go to galleries and the library.'